ΑΡΧΙΚΗ

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
“ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ΚΥΚΛΟΣ”

 

“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” (ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστηκότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξεις και Καινοτομίας
(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

 

ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη οφθαλμικού διαλύματος βιματοπρόστης για την ελάττωση της
αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης σε οφθαλμική υπερτονία και γλαύκωμα
ανοιχτής γωνίας

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: BIMA4OH

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-01781